TELEFON
504 025 830

Jakie zmiany miały miejsce od 1 stycznia 2017 roku w prawie podatkowym?

Odwrotne obciążenie - jaki kryteria muszę spełniać?
Czynności rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia ( za płatność podatku odpowiada nabywca ) został poszerzony m.in. o usługi budowlane. Usługi budowlane muszą spełniać przesłanki podane w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, aby więc mogły podlegać procedurze odwrotnego obciążenia muszą obejmować kryteria:

- przedmiotem muszą być usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy,

- usługodawca musi działać jako podwykonawca ( czyli jako osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ),


Kiedy mogę zostać wykreślony vat?
Wykreślenie podatnika z rejestru ja podatnika vat, bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika jest możliwe m.in. wówczas, gdy:

- podatnik nie istnieje bądź nie ma możliwości skontaktowania się z nim lub z pełnomocnikiem,

- podane dane przy zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,

- zawiesił działalność na okres 6-ciu miesięcy,

- nie złożył stosownych deklaracji za okres 6-ciu miesięcy lub 2 kolejne kwartały bądź składał deklaracje za powyższe okresy w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,

- nie wstawia się na prośby organu podatkowego.

W przypadku, gdy podatnik będzie przewidywał wykonywanie czynności opodatkowanych ( w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ) musi on poinformować urząd w którym okresie będą wykonywane czynności, przed dniem:

- zawieszenia działalności lub przed dniem rozpoczęcia wykonywania czynności ( w okresie zawieszenia ),

- brak zawiadomienia - nie wykreśla podatnika z rejestru i ani też nie przywraca status jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.


Limit zwolnienia podmiotowego VAT
Od 2017 roku zwiększono limit zwolnienia podmiotowego VAT i wynosi on 200 000 zł tak więc przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia z podatku VAT, którego dochód ze sprzedaży nie przekroczył 200 000 zł.Powrót do listy artykułów